.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.
 1. Ανάδειξη του Ι.ΜΕΤ. ως κεντρικού εθνικού πόλου έρευνας στις Μεταφορές και τον Τουρισμό.
 2. Ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας και Καινοτομίας σε κομβικές περιοχές έρευνας σε αυτούς τους τομείς.
 3. Ανάδειξη του Τομέα του Τουρισμού ενός ακόμη πόλου έρευνας του Ινστιτούτου.
 4. Επιπλέον ανάδειξη του Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών και της Ναυτιλίας ως πόλου έρευνας.
 5. Εστίαση σε λύσεις Έξυπνων Μεταφορών για την ανάδειξη Έξυπνων Πόλεων
 6. Εκμετάλλευση και περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών του Ι.ΜΕΤ.
 7. Συνέχιση και ενδυνάμωση της στενής συνεργασίας του Ι.ΜΕΤ. με τα λοιπά Ινστιτούτα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 8. Συντονισμένη μεταφορά τεχνογνωσίας του Ι.ΜΕΤ. στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία
 9. Στοχευμένη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας του Ινστιτούτου

Η ανάπτυξη του Ι.ΜΕΤ. θα βασιστεί στο συντονισμένο τρίπτυχο ανάπτυξης Υποδομών – Συνεργατών/σιών – Δομών Δράσης, περιλαμβάνοντας:

 1. 10 Mνημόνια Συνεργασίας / κοινά έργα με Ελληνικούς Πανεπιστημιακούς Φορείς και Περιφέρειες.
 2. Το Ι.ΜΕΤ. Φορέας Πιστοποίησης Υποδομών και Προσώπων.
 3. Συμφωνίες-Πλαίσιο μεταξύ Ι.ΜΕΤ. και δημόσιων φορέων (Δημόσιος Τομέας ή ΣΔΙΤ).
 4. Το 20% των πόρων του Ι.ΜΕΤ. να προέρχονται από υπηρεσίες.
 5. Διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων όπως «Μεταφορά γνώσης», «Ανοιχτές Θύρες», «Θερινά Σχολεία», «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», «Βραβεία Ι.ΜΕΤ.» και συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο του ανοίγματος στην Κοινωνία.
 6. 5 νέα πλήρως λειτουργικά Κέντρα Αριστείας.
 7. 5 νέοι ερευνητές και 10% αύξηση του προϋπολογισμού ετησίως.
 8. Αξιολόγηση Έρευνας βάσει διεθνώς αποδεκτών δεικτών (π.χ. CWTS Leiden Ranking Index).
 9. Πρακτική "Shadowing" από τουλάχιστον 2 νέους ερευνητές / συνεργάτες ανά ερευνητή του I.MET.
 10. Συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς για την αξιολόγηση προσβασιμότητας όλων των κατηγοριών υποδομών και 10 μελετών προσβασιμότητας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε Δήμους και Κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 11. Συμμετοχή σε ΣΔΙΤ ή λιμενικές μελέτες για τουλάχιστον 2 λιμένες - Στρατηγική συνεργασία με τουλάχιστον 3 ναυτιλιακές εταιρείες.
 12. Ανάδειξη τουλάχιστον 3 ελληνικών πόλεων ως "έξυπνων πόλεων" σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό την καθοδήγηση του Ι.ΜΕΤ. και υλοποίηση 3 ερευνητικών έργων ή μελετών για την Βιώσιμη Κινητικότητα, τις Μεταφορές και το Περιβάλλον.
 13. Αναβάθμιση υφιστάμενων εργαστηρίων, ενσωμάτωση 30 υπηρεσιών στον επιχειρησιακό κόμβο του Ι.ΜΕΤ., προσφέροντας περίπου 5 ερευνητικά ή βιομηχανικά έργα ανά υπάρχουσα υποδομή / εργαστήριο.
 14. 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 3 εταιρείες spin-off (σε συνεργασία με άλλα Ινστιτούτα Ε.Κ.ΕΤ.Α.).

Με έμφαση στην πολύπλευρη συνεργασία, το Ι.ΜΕΤ. προωθεί συνεργασίες με:

 • Λοιπά Ινστιτούτα Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 • Ελληνικά Α.Ε.Ι. (MoU)
 • Πανευρωπαϊκούς-Διεθνείς Φορείς (Συμμετοχή - Διαχείριση).
 • Μεμονωμένους ερευνητικόυς φορείς και επιχειρήσεις σε Ελλάδα / Ευρώπη / Διεθνώς (MoU, κοινή εμπορική εκμετάλευση προϊόντων).

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.