.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2017 (Έκδοση 4η)

1.1. ΣΚΟΠΟΣ

Η Πολιτική του Ι.ΜΕΤ. είναι:

 • Η προσφορά υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τους χρόνους παράδοσης.
 • Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών του.
 • Η βελτίωση των λειτουργιών του, ώστε οι υπηρεσίες του να θεωρούνται υψηλής ποιότητος.
 • Η συνεργασία με τους πελάτες και τους εξωτερικούς του συνεργάτες, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών του.
 • Η βελτίωση των εργαζομένων, ώστε να εκτελούν τα καθήκοντα τους αποτελεσματικά και να συμμετέχουν ενεργά στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους.
 • Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και με τις απαιτήσεις σχεδιασμού του προϊόντος / υπηρεσίας.
 • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, μέσω των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και των συναντήσεων της Επιτροπής Ποιότητας, και της επιβεβαίωσης της άρσης τυχόν αποκλίσεων.
 • Η θέση σε εφαρμογή και η ανασκόπηση της Πολιτικής και των Στόχων Ποιότητος.

1.2. ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αυτές στηρίζονται στα θεμελιώδη για το ινστιτούτο ισοδύναμα:

πολιτική ποιότητας


1.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο τρόπος ελέγχου των δραστηριοτήτων του Ι.ΜΕΤ. είναι:

 • Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων για κάθε δραστηριότητα,
 • Η τεκμηρίωση της εκτέλεσης των εργασιών,
 • Ο έλεγχος κατά την εκτέλεση των εργασιών και στην τελική παράδοση,
 • Η τήρηση στοιχείων που να αποδεικνύουν την ποιότητα των υπηρεσιών,
 • Η επιθεώρηση της εφαρμογής των παραπάνω, μέσω των εσωτερικών ελέγχων ποιότητος,
 • Η διαδικασία της βελτίωσης των λειτουργιών της.

Και επιτυγχάνεται με τα εργαλεία:

 • Ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο ένταξης και παρακολούθησης προτάσεων.
 • Ηλεκτρονικό δελτίο έργου, ανανεώσιμο κατά έτος.
 • Αυτόματη έκδοση δεικτών προόδου προτάσεων και έργων ανά τομέα, εργαστήριο, ερευνητή, τύπο έργου, κλπ.


1.4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. Κοινοποίησή της Πολιτικής Ποιότητας στα στελέχη & στο προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. (προβλέπεται η ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι.ΜΕΤ.),
 2. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων του προσωπικού,
 3. Ενεργός συμμετοχή στην πραγματοποίηση των συναντήσεων της Επιτροπής Ποιότητας,
 4. Υποχρέωση των Επικεφαλείς Τομέων Έργου να ενημερώνουν τους υφιστάμενούς τους για το περιεχόμενο της Πολιτικής Ποιότητος,
 5. Κοινοποίηση στο προσωπικό των θεμάτων που αφορούν την πολιτική,
 6. Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, που βασίζονται σε θεσμοθετημένες και ρυθμιστικές αποφάσεις & διατάξεις και συμμόρφωση με αυτές,
 7. Διάχυση της Πολιτικής και των Στόχων Ποιότητος στο σύνολο της δομής και της ιεραρχίας του Ι.ΜΕΤ.,
 8. Υποστήριξη του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητος στο έργο του,
 9. Επιβεβαίωση της έγκαιρης ενσωμάτωσης των πόρων στα έργα του Ι.ΜΕΤ.,
 10. Προγραμματισμός επιστημονικής εκπαίδευσης/κατάρτισης του προσωπικού είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,
 11. Επιδίωξη του κατάλληλου σκοπού για την διασφάλιση της πολιτικής ποιότητος,
 12. Υπόσχεση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και με την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητος του συστήματος ποιοτικής διαχείρισης,
 13. Παροχή ενός πλαισίου εργασίας για την αξιολόγηση και τον απολογισμό των ποιοτικών αντικειμένων,
 14. Επικοινωνία και κατανόηση για την ποιοτική πολιτική,
 15. Απολογισμό για συνεχόμενη αρμοδιότητα για μια ποιοτική πολιτική.

Ευάγγελος Μπεκιάρης

Διευθυντής Ι.ΜΕΤ.

αρχείο pfd tuv πολιτικής ποιότητας

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.