.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SUPAIR (Sustainable Ports of Adriatic-Ionian Region) στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΚΕΤΑ, δημιουργήθηκε το «διακρατικό δίκτυο συνεργασίας βιώσιμων λιμένων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου». Το συγκεκριμένο Δίκτυο συνεργασίας πράσινων λιμένων συστάθηκε μέσω της υπογραφής ενός Μνημονίου Συνεργασίας από τους βασικούς εταίρους του έργου SUPAIR που αποτελείται από 3 ερευνητικούς φορείς  (AREA Science Park, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ Venice International University) και 7 Λιμένες (Βενετία, Τεργέστη, Κόπερ, Μπάρ, Δυρράχιο, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) καθώς και νέων λιμένων και φορέων που εντάχθηκαν στο δίκτυο.

To έργο SUPAIR χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Interreg Adrion V-B» με προϋπολογισμό 1.4 εκατ. Ευρώ και έχει ως βασικό σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι λιμενικές λειτουργίες μέσα από την υποστήριξη των 7 συμμετεχουσών Λιμενικών Αρχών, στην οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, και υποστήριξη της μετάβασης τους σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και αποδοτικό σύστημα μεταφορών. Η Εικόνα 1 συνοψίζει τα κύρια σημεία δράσεων στα οποία εστίασαν  το ενδιαφέρον τους οι λιμένες εταίροι του SUPAIR.

 Range of solutions that the 7 SUPAIR ports identified in their Action Plans

Σκοπός του δικτύου είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου SUPAIR και η δημιουργία μιας μη-νομικά ή οικονομικά δεσμευτικής συνεργασίας μεταξύ των υπογραφόντων μερών αλλά καθώς και νέων ενδιαφερόμενων φορέων που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο, πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και πρακτικών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος λιμένων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιγράφει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά του Δικτύου:

  • Σκοπός: Η δημιουργία του διακρατικού δικτύου συνεργασίας βιώσιμων και χαμηλών εκπομπών ρύπων λιμένων της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου
  • Στόχος: Η συνέχιση των Σχεδίων Δράσης που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες λιμένες στα πλαίσιο του έργου μετά την λήξη του. Το Δίκτυο έχει σκοπό την διεύρυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε περιβαλλοντικά θέματα, μεταξύ των λιμένων της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου, καθώς και εκτός αυτής.
  • Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: Περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα λιμένων; κινητικότητα προς και εντός λιμένα; εμπορευματικές μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα; εκπαίδευση και δεξιότητες προσωπικού; κοινωνικο-οικονομικά θέματα μεταξύ λιμενικών αρχών και τοπικών κοινοτήτων; Νομοθεσία και κανονισμοί λιμένων
  • Θέματα διακυβέρνησης του δικτύου
  • Οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δικτύου
  • Η διάρκεια του Δικτύου είναι αρχικά τρία έτη με δυνατότητα χρονικής συνέχισης

Πέραν των ιδρυτικών εταίρων μελών του Δικτύου, το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε και από νέους συμμετέχοντες εξωτερικούς φορείς που θέλησαν να ενταχθούν στην συγκεκριμένη δράση. Συγκεκριμένα τα νέα μέλη είναι τα εξής λιμάνια και φορείς: Βλόρε, Ριέκα, Σπλιτ, Ζαντάρ, Κέρκυρα, Βόλος, Πάτρα, Βάστο –Ορτόνα και Ινστιτούτο Μεταφορών Αλβανίας.

 

Βασικά μέλη του Δικτύου

basic members 

Νέα μέλη του Δικτύου

new members 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SUPAIR και τα αποτελέσματά του, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του https://supair.adrioninterreg.eu.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.