.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τομέας Β logo

Τομέας Β: Υποδομές και Δίκτυα, Βιώσιμη Κινητικότητα και Εμπορευματικές Μεταφορές

Τομεάρχης: Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Αναπληρωτής: Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης

Στελέχη: Γ. Αϋφαντοπούλου, Ευ. Μητσάκης, Μ. Μορφουλάκη, J. M. Salanova Grau, Α. Κορτσάρη, Η. Ανάπαλη, Μ. Γιαννάκη, Β. Γιαννούδης, Σ. Δάης, Β. Καραγκούνης, Κ.Μ. Κοτούλα, Μ. Κωνσταντινίδου, Μ.Ν. Κωνσταντινίδου, Α. Κώτση, Ζ. Μαλέας, Ι. Μαλλίδης, Μ. Μάργαρη, Μ. Ματσουλιάδου, Ν. Μηλίτσης, Λ. Μητρόπουλος, Β. Μιζάρας, Ε. Μίντσης, Λ. Μπακούρος, Χ. Μυλωνάς, Γ. Μυρόβαλη, Α. Νικηφοριάδης, Κ. Πορφύρη, Γ. Πρασινος, Α. Σιώμος, Μ. Σταβάρα, Ε. Στάθη, Α. Σταμέλου, Κ. Σταύρου, Μ. Στρωτού. Δ. Τζανής, Π. Τζένος, Α. Τολίκας, Δ. Τζαβδάρη, Δ. Τουλουμίδης, Ο. Τσολάκης, Μ. Χατζηαθανασίου, Κ.Π. Χράντα, Β Ψώνης.

Ο Τομέας αυτός έχει ως αντικείμενο όλα τα θέματα βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στα θέματα χερσαίων δικτύων μεταφορών και την κυκλοφορία τους. Ειδικότερα ασχολείται με θέματα Σχεδιασμού, μελέτης, διαχείρισης, και λειτουργίας του συστήματος των χερσαίων συστημάτων μεταφορών από την πλευρά των υποδομών, δικτύων, κυκλοφορίας και μεταφορικού έργου. Ενδεικτικά αντικείμενα του Τομέα Β είναι:

 • Εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT – Information Communication Technologies) και των Ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS – Intelligent Transport Systems) στις περιοχές αρμοδιότητας του Τομέα.
 • Υποδομές και υπηρεσίες υποστήριξης, συνεργατικών και αυτομάτων συστημάτων μεταφορών.
 • Θέματα βιώσιμης κινητικότητας και διαμόρφωσης σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας (Σχεδιασμός και διαχείριση βιώσιμων συστημάτων κινητικότητας).
 • Ανάπτυξη και προώθηση της διαδικασίας Σχεδιασμού των Μεταφορών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
 • Πρόβλεψη και διαχείριση της ζήτησης για μετακινήσεις για χερσαίες και πολυμεσικές μεταφορές.
 • Εκτίμηση χωρητικότητας και διαθεσιμότητας των υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης - Σχεδιασμός δικτύων μεταφορικών υποδομών.
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την προσομοίωση και μαθηματική αναπαράσταση των μεταφορικών συστημάτων.
 • Συλλογή, συντήρηση και διαχείριση κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για χερσαίες και πολυμεσικές μεταφορές.
 • Ανάπτυξη, συντήρηση Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών: ΚΟΜΒΟΣ Ι.ΜΕΤ..
 • Ευφυείς και διατροπικές, εμπορευματικές μεταφορές και Logistics
 • Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας χερσαίων συστημάτων Μεταφορών.
 • Διαμόρφωση πολιτικής Μεταφορών στις περιοχές αρμοδιότητας του Τομέα.
 • Αξιολόγηση μέσω δεικτών (KPIs) της λειτουργίας του συστήματος των Μεταφορών μέσω δεικτών.
 • Σχεδιασμός, εκτέλεση και αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών νεων τεχνολογιών και υπηρεσιών κινητικότητας.
 • Ανθεκτικότητα υποδομών και δικτύων μεταφορών.

 

Εργαστήριο Β1: Βιώσιμη Αστική κινητικότητα

Επικεφαλής: Μ. Μορφουλάκη

Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται σε ερευνητικά θέματα που αφορούν στα συστήματα διαχείρισης της «ζήτησης», αλλά και στη διερεύνηση ειδικών θεμάτων κινητικότητας.

Διερευνά τα θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, και διαχείρισης συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών με έμφαση στις μεθόδους βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους και στους δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων από αυτά υπηρεσιών μεταφοράς σε αστικές και υπεραστικές περιοχές.

Τέλος, το εργαστήριο ασχολείται με τη μελέτη και διαμόρφωση πολιτικών και μέσων για ανάπτυξη της «βιώσιμης κινητικότητας» σε αστικές και υπεραστικές περιοχές τόσο με θέματα επιβατικών όσο και με θέματα αστικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και με τους τρόπους «διαχείρισης» αυτής της κινητικότητας (sustainable mobility management), με την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων και τεχνολογιών.

Συμπερασματικά, βασικούς τομείς εξειδίκευσης του εργαστηρίου Β1 αποτελούν οι εξής:

 • Προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας σε αστικές και υπεραστικές περιοχές με την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών, τεχνολογιών και μοντέλων διαχείρισης και σχεδιασμού.
 • Προώθηση της πολυτροπικότητας με στόχο την μείωση της χρήσης του Ι.Χ. οχήματος.
 • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων Δ.Σ. σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο μέσω εξειδικευμένων δεικτών παρακολούθησης της προσφερόμενης και αντιλαμβανόμενης ποιότητας.
 • Βελτιστοποίηση του συστήματος σχολικών μετακινήσεων και δημιουργία προτύπων για την λειτουργία τους.
 • Οδική ασφάλεια (από την πλευρά της ανάλυσης δεδομένων ατυχημάτων, μελανών σημείων και άλλων στοιχείων σχετικών με τα αντικείμενα του Τομέα Β).
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλες τις ερευνητικές περιοχές του εργαστηρίου.

 

Εργαστήριο Β2: Ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων

Επικεφαλής: J.Μ. Salanova Grau

Το Εργαστήριο αυτό αναπτύσσει τεχνολογίες και τεχνικές συλλογής, διαχείρισης και πιστοποίησης δεδομένων από πολλαπλές πηγές, και αναπτύσσει αλγορίθμους για ειδικά προβλήματα μεταφορών όπως αλγορίθμους για τη διαχείριση στόλων οχημάτων και υπηρεσίες δρομολόγησης.

Το Εργαστήριο αυτό εκτελεί έρευνα σε θέματα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης με χρήση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού με έμφαση στην εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών για τη διαχείριση της μεταφορικής ζήτησης και της μεταφορικής υποδομής. Η ανάλυση δικτύων και οι υπολογιστικές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών για την μελέτη και τη διαχείριση μεταφορικών δικτύων είναι επίσης θέματα του Εργαστηρίου αυτού. Οι πλατφόρμες αυτές είναι ενταγμένες στον ΚΟΜΒΟ Ι.ΜΕΤ., μια πρωτοποριακή υπολογιστική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο. Η συλλογή, ταξινόμηση και ανάλυση δεδομένων παράγονται είτε από τις διάφορες έρευνες του Ινστιτούτου, είτε παρέχονται από εξωτερικούς φορείς και είναι σχετικά με τον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Εργαστήριο Β2 έχει επίσης την επιστημονική ευθύνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ΚΟΜΒΟΥ Ι.ΜΕΤ., ως ενός μοναδικού για την Ελλάδα συλλέκτη ψηφιακού περιεχομένου, υπηρεσία διαχείρισης «μεγάλων» δεδομένων (big data) και παρόχου «ανοικτών» δεδομένων.

Σε σχέση με την επιστημονική ευθύνη που έχει για την ανάπτυξη και συντήρηση του ΚΟΜΒΟΥ του Ι.ΜΕΤ. ώστε αυτός να είναι πλήρως λειτουργικός και αξιοποιήσιμος και να αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας σε πλήρη ισοδυναμία και συνεργασία με αντίστοιχους κόμβους του εξωτερικού, το Εργαστήριο Β2 έχει την αρμοδιότητα για:

 • Δημιουργία data modelsμοντέλων δεδομένων με χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών βασισμένων σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Data Analytics and Visualizationανάλυσης και επισκόπησης δεδομένων για την εξαγωγή και αξιοποίηση γνώσεων και αξίας.
 • Τυποποίηση μοντέλων συγκοινωνιακών δεδομένων και διασύνδεση δεδομένων και υπηρεσιών με εξωτερικές βάσεις και συστήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες αιχμής.
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές στο χώρο των Μεταφορών, ανάπτυξη ψηφιακών υποβάθρων γεωγραφικής απεικόνισης των συγκοινωνιακών δικτύων της χώρας σε αστικά και υπεραστικά περιβάλλοντα.
 • Χρήση καινοτόμων συγκοινωνιακών μοντέλων & αλγορίθμων (μοντέλα προσομοίωσης συγκοινωνιακών δικτύων μεγάλης κλίμακας, δυναμικών αλγορίθμων καταμερισμού στο δίκτυο / ισορροπίας κυκλοφοριακών φόρτων).
 • Συλλογή, αποθήκευση, και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων και δυναμικών δεικτών για την κυκλοφορία και τις Μεταφορές στην Ελλάδα και ενοποίησή τους σε μια ολοκληρωμένη βάση.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με ερευνητικό υλικό.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρμας ανοικτών και συνδεδεμένων δεδομένων για τις μεταφορές στην Ελλάδα.
 • Χρήση συγκοινωνιακών εργαλείων για δημιουργία επεξεργασμένων πληροφοριών προς αξιοποίηση από ερευνητικά έργα.
 • Εγκατάσταση ή/και ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής (με σκοπό την δημιουργία «Θερμοκοιτίδας καινοτομίας σε θέματα μεταφορών»).
 • Υλοποίηση πλατφόρμας δοκιμών νέων τεχνολογιών, καινοτόμων συγκοινωνιακών μοντέλων & αλγορίθμων καθώς και πρωτότυπων εφαρμογών που προκύπτουν από έρευνα.
 • Δημιουργία διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, και διασύνδεσης με ερευνητικά εργαστήρια του τομέα των Μεταφορών σε όλο τον κόσμο.
 • Σταδιακή υλοποίηση Παρατηρητηρίου Μεταφορών για συγκεκριμένους δείκτες (ποιοτικούς ή αποδοτικότητας).

Τέλος το Εργαστήριο αυτό έχει την ευθύνη εισήγησης προς τη Διεύθυνση του Τομέα Β και του Ι.ΜΕΤ., όλων των θεμάτων εμπορικής πολιτικής του ΚΟΜΒΟΥ σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών του προς τρίτους, αλλά και την επέκταση σε cloud based, μετατρέποντάς την σε έναν «Χρυσό Οδηγό Υπηρεσιών Μεταφορών».

 

Εργαστήριο Β3: Διαχείριση υποδομών και κυκλοφορίας στις χερσαίες μεταφορές

Επικεφαλής: Ευ. Μητσάκης

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στην ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφοριακής ροής και των υποδομών των δικτύων μεταφορών στις χερσαίες μεταφορές. Αναπτύσσει εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) για τα θέματα αυτά (π.χ. συνεργατικά συστήματα υποδομής – οχήματος) καθώς και τις «διεπαφές» τους για την «ολοκλήρωση» (integration) με άλλα συστήματα και εφαρμογές. Εξετάζει επίσης τις αναγκαίες οργανωτικές, διοικητικές, και εποπτικές ρυθμίσεις περιλαμβανομένων και των σχετικών διεπαφών και συνεργασίας μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται τα σχετικά συστήματα. Ειδικότερα και ενδεικτικά θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο Β3, είναι:

 • Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στα παραπάνω θέματα, στα πλαίσια της δημιουργίας και λειτουργίας ολοκληρωμένων ευφυών συστημάτων μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) στους τομείς του αντικειμένου του Εργαστηρίου.
 • Συνεργατικά συστήματα μεταφορών και κινητικότητας στους τομείς του αντικειμένου του Εργαστηρίου.
 • Υπηρεσίες εμπιστοσύνης για συνδεδεμένα και αυτόματα δίκτυα οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών ασφαλούς παροχής δεδομένων).
 • Πολιτικές και στρατηγικές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.
 • Μοντελοποίηση συστημάτων και διαδικασιών στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Πρόβλεψη μετακινήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας Σχεδιασμού των Μεταφορών.
 • Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας συμβατικών, συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων σε οδικά δίκτυα.
 • Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα και αλγόριθμοι προσομοίωσης οδήγησης, κυκλοφορίας και επικοινωνιών συμβατικών, συνδεδεμένων, αυτομάτων και μικτών ροών οχημάτων.
 • Διαχείριση υποδομών δικτύων και συστημάτων μεταφορών.
 • Σχεδιασμός, διαχείριση και συντήρηση υποδομών πολυτροπικών συστημάτων και δικτύων μεταφορών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων φαινομένων της κλιματικής αλλαγής (προσαρμογή και πρόληψη), ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

Πολιτικές και στρατηγικές για την προσαρμογή μεταφορικών υποδομών στην κλιματική αλλαγή.

 

Εργαστήριο Β4: Εμπορικές μεταφορές και Logistics

Επικεφαλής: Γ. Αϋφαντοπούλου

Το Εργαστήριο αυτό ασχολείται με την οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και τη βελτιστοποίηση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και logistics και με τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων μεταφορών σε αστικό (urban logistics), εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (global Supply Chains). Η έμφαση είναι στην οργάνωση και αξιοποίηση διατροπικών αλυσίδων μεταφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επί πλέον, το Εργαστήριο Β4 ασχολείται με τα θέματα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και logistics. Ενδεικτικές δράσεις του Εργαστηρίου αποτελούν:

 • Συγκριτική αξιολόγηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Αναβάθμιση των υφιστάμενων Εφοδιαστικών Αλυσίδων μέσα από την βελτίωση των επιμέρους λειτουργιών αυτών.
 • Μελέτη ειδικών κλάδων και εφοδιαστικών αλυσίδων (πχ αγρο-διατροφικά προϊόντα).
 • Αποτίμηση ευκαιριών της συνεργατικής χρήσης πόρων .
 • Αποτίμηση του αντίκτυπου αλλαγών συγγενών τομέων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον έλεγχο, παρακολούθηση, ενίσχυση της διαφάνειας και ασφάλειας των εμπορευματικών μεταφορών σε στρατηγικό, επιχειρηματικό και επιχειρησιακό επίπεδο και αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων βελτιστοποίησης εμπορευματικών αλυσίδων μεταφορών.
 • Ενίσχυση της ασφάλειας της διατροπικής εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση Τερματικών Εμπορευματικών Σταθμών και Κέντρων διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών.
 • Διερεύνηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο των εμπορευματικών Μεταφορών
 • Βελτιστοποίηση της αστικής εμπορευματικής μεταφοράς και διανομής με τη χρήση μοντέλων και διάφορων εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. εύρεση και καθορισμός διαδρομών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εφοδιαστικών αλυσίδων, κλπ.)
 • Βελτιστοποίηση επιπέδου αποθεμάτων με τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης ζήτησης και διαχείρισης αποθεμάτων
 • Καινοτόμα μέτρα, μέσα, τεχνολογίες και πολιτικές για επίτευξη βιώσιμων  αστικών εμπορευματικών μεταφορών περιλαμβανομένης της εκπόνηση Σχεδίων βιώσιμων αστικών εμπορευματικών μεταφορών. Επιχειρηματικά συνεργατικά μοντέλα urban logistics.   Συστήματα παρακολούθησης διαχείρισης αστικών εμπορευματικών μεταφορών
 • Οποιαδήποτε άλλη δράση σχετική με τις εμπορευματικές μεταφορές και τα logistics περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ερευνητικών συνεργειών στα logistics ή της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων στις περιοχές αυτές.
 • Βελτιστοποίηση, εισαγωγή τεχνολογιών, επίτευξη βιωσιμότητας σε ειδικές αλυσίδες τροφοδοσίας και logistics (ειδικοί κλάδοι).

 

Εργαστήριο Β5: Οργάνωση – Εκμετάλλευση Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Επικεφαλής: Α. Κορτσάρη

Το εργαστήριο Β5 ασχολείται με την οργάνωση και περαιτέρω ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, με στόχο την δημιουργία σημαντικά βελτιωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μια, φιλική προς το περιβάλλον, εναλλακτική, άλλων μέσων μεταφοράς, καθώς και μέρος μιας μεγαλύτερης πολυτροπικής αλυσίδας μεταφορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, μερικά από τα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι η ενίσχυση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών, η άρση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των σιδηροδρόμων και ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται με την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, η διαχείριση τροχαίου υλικού, η ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές, η αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες σε εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, καθώς και ο περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων των τρένων όπως ο θόρυβος,  κραδασμοί και άλλοι τύποι όχλησης. Επιπλέον, το εν λόγω εργαστήριο θα εξετάζει και πιο ειδικά θέματα όπως:

 • Ο αυτοματισμός και ψηφιοποίηση σιδηροδρόμων
 • Τεχνητή νοημοσύνη κι εφαρμογή της στις σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Δημιουργία οικονομικά αποδοτικών και αξιόπιστων σιδηροδρομικών συστημάτων
 • Προηγμένα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης σιδηροδρομικών συστημάτων
 • Έξυπνα συστήματα για την δημιουργία ελκυστικών σιδηροδρομικών συστημάτων.

Τέλος, το εργαστήριο ασχολείται με την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και με νέες προκλήσεις που προκύπτουν σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες ανάγκες και την κοινωνικο-οικονομική έρευνα, έξυπνα υλικά και διαδικασίες, ασφάλεια και επίτευξη διαλειτουργικότητας καθώς και διαχείριση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 Τέλος είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στις μεταφορές επιφανείας (προτεραιότητα στη πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σε σιδηροδρομικά δίκτυα με το Ευρωπαϊκό σύστημα ERTMS).

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.