.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τομέας Δ logo

Τομέας Δ : Μεταφορές και Τουρισμός
Τομεάρχης: Δρ. Ε. Μπεκιάρης
Αναπληρωτής: Δρ. Μ. Μορφουλάκη

Στελέχη: Ε. Μπεκιάρης, Μ. Μορφουλάκη, Μ. Παπανδρέου, Μ. Λουκέα, Β. Μιζάρας, Γ. Μυρόβαλη, Β. Αθενάς-Βασιλειάδης, Σ. Κυζάλας.

Ο Τομέας αυτός έχει ως αντικείμενο τα θέματα που αφορούν την ανάλυση της συνδυασμένης αλυσίδας υπηρεσιών Μεταφορών και Τουρισμού, την ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων και προσωποποιημένων υπηρεσιών για την υποστήριξή της αλλά και σχετικών καινοτόμων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Τομέα Δ είναι:

 • Ανάλυση της ζήτησης και προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών παντός τύπου και συσχέτισή τους με τις σχετικές αλυσίδες πολυμεσικών μεταφορών για την εξυπηρέτησή τους.
 • Ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων και προσωποποιημένων τουριστικών υπηρεσιών για επέκταση της τουριστικής περιόδου αλλά και δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
 • Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων για ανάδειξη κι υποστήριξη υπηρεσιών για ειδικές μορφές τουρισμού, όπως προσβάσιμος, ιατρικός, οικολογικός, πολιτιστικός τουρισμός και αγροτουρισμός.
 • Ανάπτυξη νέων και βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων υπηρεσιών, πιλοτική τους εφαρμογή και μεταφορά τους στο σχετικό οικοσύστημα.
 • Στενή διασύνδεση των τουριστικών υπηρεσιών και του σχετικού οικοσυστήματος με τις υπηρεσίες των μεταφορών που τις υποστηρίζουν.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών κι επικουρικών μεθόδων  και συστημάτων μεταφορών για υποστήριξη του τουρισμού αλλά και μείωση των αρνητικών συνεπειών (π.χ. επιβάρυνση οικολογικού αποτυπώματος) σ’ αυτά, με έμφαση σε θέματα κρουαζιέρας και λειτουργίας υδατοδρομίων.
 • Ανάπτυξη λύσεων και συστημάτων για την καλύτερη διασύνδεση τουριστικών (υφιστάμενων ή/και εν δυνάμει) προορισμών, με έμφαση σε ανάπτυξη και διαχείριση «άγονων γραμμών» και την υποστήριξη ορθών πολιτικών τιμολόγησής τους.

Εργαστήριο Δ1: : Ευφυείς και προσωποποιημένοι αλγόριθμοι για συνδυασμένες μετακινήσεις και τουριστικές υπηρεσίες
Επικεφαλής: Μ. Παπανδρέου
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το εργαστήριο αυτό αναλύει τη ζήτηση και την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών για τον τουρισμό και προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τη σχέση τους, μέσω:

 • Ανάπτυξης ολοκληρωμένων πολυμεσικών μεταφορικών υπηρεσιών προς/από τουριστικούς προορισμούς αλλά και εντός αυτών, που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυξάνουν την ασφάλεια αλλά και την άνεση των μετακινουμένων.
 • Ανάπτυξης ευφυών αλγορίθμων, εφαρμογών κι υπηρεσιών για παροχή προσωποποιημένων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Προώθησης οικολογικών και σύγχρονων μεταφορικών μέσων (ηλεκτροκίνηση, χρήση υδρογόνου, συνεπιβατισμός, κλπ.) σε τουριστικούς προορισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Εργαστήριο Δ2: Τεχνικές και Εργαλεία για την Τουριστική Ανάπτυξη 
Επικεφαλής:
Γ. Μυρόβαλη
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: 

Το εργαστήριο Δ2 εστιάζει στην έρευνα για την αποτελεσματική προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων και την υποστήριξη της ανάπτυξη των επιμέρους μορφών τουρισμού. Με έμφαση στις τεχνικές και τα εργαλεία υποστήριξης της Τουριστικής Ανάπτυξης το εργαστήριο εστιάζει σε θέματα Βιώσιμου Τουρισμού. 

Ενδεικτικά πεδία ενδιαφέροντος για το εργαστήριο Δ2 αποτελούν:

 • Η διερεύνηση και αξιολόγηση μεθόδων, μέσων, τεχνικών και εργαλείων για την προώθηση τουριστικών πακέτων και υπηρεσιών.
 • Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τεχνολογικές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την αλλαγή κουλτούρας των τουριστών και την ενίσχυση του Βιώσιμου Τουρισμού.
 • Η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τους τουρίστες που θα αποτυπώνουν τις ανάγκες τους και θα καθορίζουν μέτρα και πολιτικές για την ενίσχυσης της Τουριστικής Ανάπτυξης μιας περιοχής.
 • Η δοκιμή των παραπάνω εργαλείων και τεχνικών σε πραγματικές τουριστικές περιοχές.
 • Η στενή συνεργασία με τις δράσεις των υπολοίπων Τομέων & Εργαστηρίων του Ινστιτούτου, για την ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την αναβάθμιση του ενοποιημένου οικοσυστήματος Τουρισμού & Μεταφορών.

Εργαστήριο Δ3: Ειδικές μορφές τουρισμού
Επικεφαλής: Σ. Λουκέα
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο Δ3 εστιάζει σε ειδικές λύσεις, εφαρμογές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανάδειξη και υποστήριξη ειδικών μορφών τουρισμού, μέσω:

 • Δράσεων μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών που αφορούν επέκταση τουριστικής περιόδου και ειδικών μορφών τουρισμού.
 • Δημιουργίας ειδικών εφαρμογών για την αξιολόγηση κι υποστήριξη της προσβασιμότητας και καταλληλόλητας των τουριστικών υποδομών κι υπηρεσιών (αλλά και των μεταφορικών μέσων κι υπηρεσιών που τις υποστηρίζουν) για όλους του μετακινουμένους, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών αυτών (π.χ. ανθρώπων με αναπηρία, ηλικιωμένους, ασθενείς, κλπ.).
 • Ανάπτυξη μοντέλων κι υπηρεσιών για βέλτιστη εφαρμογή ειδικών μορφών τουρισμού.

Εργαστήριο Δ4: Επιχειρηματικά μοντέλα τουριστικών υπηρεσιών
Επικεφαλής: Β. Μιζάρας
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εφαρμόζει, αξιολογεί και αναπτύσσει επιχειρηματικά μοντέλα τουριστικών υπηρεσιών για ενίσχυση τόσο των βιώσιμων τουριστικών ροών, όσο και για μείωση των αρνητικών του συνεπειών στα τοπικά οικοσυστήματα  αλλά και αύξησης των περιθωρίων κέρδους τους, μέσω:

 • Διερεύνηση 5 βέλτιστων πρακτικών κι επιχειρηματικών μοντέλων σε διεθνή κλίμακα.
 •  Εφαρμογής μεθόδων κόστους-ωφέλειας σε υφιστάμενες και υπό σχεδίαση τουριστικές υπηρεσίες.
 • Ανάπτυξης, πιλοτικής εφαρμογής κι αξιολόγησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων τουριστικών υπηρεσιών.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.